Δημόσιο: Διαθέσιμες 181 θέσεις για αποσπάσεις υπαλλήλων

Τις 181 θέσεις που είναι διαθέσιμες σε δημόσιους οργανισμούς για την απόσπαση υπαλλήλων, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων: Πρόσληψη 40 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ανακοινώνει με την αρ. πρωτ. ΠΡΠ2882270218/27-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού, 4ετούς διάρκειας, από φορείς Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συνολικά σαράντα (40) ατόμων – Τακτικών Υπαλλήλων Μονίμων ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ως εξής:

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

20 ΠΕ ή /και ΤΕ Διοικητικού ή / και Διοικητικού-Οικονομικού ή / και Διοικητικού-Λογιστικού ή /και ΤΕ Οικονομικού ή / και Οικονομικού-Λογιστικού, όλων των ειδικοτήτων, ή / και ΠΕ Νομικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Πληροφορικής, όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής:

α)Να είναι Τακτικοί Υπάλληλοι (Μόνιμοι ή ΙΔΑΧ), που υπηρετούν σε Υπηρεσίες και Φορείς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

β)Να διαθέτουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής

γ)Να έχουν συμπληρώσει συνολικά 5 έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

δ)Να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών Γραφείου & Διαδικτύου

ε)Να έχουν γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Η απασχόληση στην Αρχή, λόγω της ιδιαιτερότητάς του αντικειμένου της, είναι απαιτητική. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε επαγγελματική κατάρτιση και πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή/και να εργάζονται υπερωριακά, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ισόγειο, Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Αττική,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Προς:

Την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υποδιεύθυνση Συμμόρφωσης
Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων
Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου
Τ.Κ. 104 38, Αθήνα,

είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
με την αποστολή των αναφερόμενων σύμφωνα με την πρόσκληση 1,2 και 3 δικαιολογητικών ως συνημμένων διαφορετικών αρχείων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθμό 1/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Ε.Π.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1075222 (κ. Ιωάννης Μαργαρίτης) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-03-2018

Δήμος Πάρου: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Δήμος Πάρου, που εδρεύει στην Πάρο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση από τη Δημοτική Αστυνομία όλων των Κατηγοριών στη Δημοτική Αστυνομία Δ. Πάρου, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, τριών (3) υπαλλήλων για έξι (6) μήνες από Μάιο έως Οκτώβριο και τριών (3) υπαλλήλων για τρεις (3) μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμπληρώσει 2ετή δοκιμαστική υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά τη δημόσια πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:
Δ. Πάρου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 844 00, Παροικία Πάρου.
Πληροφορίες στα τηλ.: 22843 60114 & 22843 60115

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-03-2018

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις διδακτικές ανάγκες του παραπάνω Τμήματος,
ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού-Μόνιμων Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π., για τη διδασκαλία των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

1) «Ζωγραφική»
2) «Γλυπτική – 3D Eφαρμογές στον Γλυπτικό Χώρο»
3) «Γλυπτική –Εφαρμογές και Επεξεργασία του ξύλου ως πρωτογενές υλικό»
4) «Γλυπτική»
5) «Γλυπτική με εξειδίκευση στη Χαλκοχυτική-Γυψοτεχνική»
6) «Υλικά και Τεχνολογία Υλικών»
7) «Σχέδιο από φυσικό πρότυπο Αναλυτικό σχέδιο – σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
8) «Χαρακτική-Μεταξοτυπία
9) «Ψηφιδωτό και Τεχνικές Ψηφιδωτού»
10) «Κεραμική»
11) «Γλυπτική με γνώσεις μετάλλου»
12) «Διδακτική της Τέχνης Ειδικών Εικαστικών Εφαρμογών»
13) «Εφαρμογές Γλυπτικής με ειδίκευση σε έργα ψηφιακά, πολυμεσικά, σχεδιασμός Internet και τρισδιάστατες απεικονίσεις-3d printing»
14) «Ξυλογραφία-Χαλκογραφία»
15) «Ψηφιακά Μέσα με έμφαση στην εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
(σε cd) (5 αντίγραφα cd) στην ταχ. διεύθυνση:
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πατησίων 42,
Τ.Κ. 106 82, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3897143

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2018

Υπουργείο Οικονομικών: Πρόσληψη 135 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Υπουργείο Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για 1 έτος, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

25ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων
10ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων
5ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο κεφαλαίου
15ΠΕ Τελωνειακοί
2ΠΕ Πληροφορικής
10ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων
5ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων
5ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο κεφαλαίου
5ΤΕ Τελωνειακοί
3ΤΕ Πληροφορικής
Για τις υπόλοιπες 50 θέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι παρακάτω:
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΤΕ Δημοσιονομικών
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ένστολοι.

Ειδικά για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας και προς ολοκλήρωση των εκκρεμών ελέγχων , αποσπώνται και τοποθετούνται σε αυτή κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Το Μόνιμο Προσωπικό και το Προσωπικό ΙΔΑΧ, που υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ.) και του ευρύτερου Δ.Τ., συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων, καθώς και του Ε.Ε.Π., που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.
Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου όταν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη ή οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παραπτώματα οριστικής παύσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για όλες τις θέσεις, εκτός των Ενστόλων, τα απαιτούμενα και τα πρόσθετα (Π.Δ.50/2001, ΦΕΚ/39/Α’), και στο άρθρο 89 (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ 181/Α’).
Για τους ΠΕ, ΤΕ Εφοριακούς, Τελωνειακούς και Δημοσιονομικούς απαιτείται η καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας.

Για όλους τους κλάδους ΠΕ & ΤΕ, ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

-Επεξεργασίας Κειμένων
-Υπολογιστικών Φύλλων
-Υπηρεσιών Διαδικτύου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης (υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.)».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-03-2018

 

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


saddasdimosioArray ( [0] => apospaseis [1] => dimosio [2] => ipalliloi )