Δημόσιο: Διαθέσιμες 235 θέσεις για μετατάξεις – Προθεσμίες

Η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει όλες τις θέσεις που είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Πρόσληψη 14 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Εσωτερικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Α.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)Διεύθυνση Εσωτερικών

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (Πτυχιούχοι Οικονομικής Κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (Πτυχιούχος Νομικής)

3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (Πτυχιούχοι Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕήΤΕ Πληροφορικής

3ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, (Κατά προτίμηση με εμπειρία σε χρήση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου)

Β)Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, (Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα)

1ΠΕήΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,(Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα ή με εμπειρία σε έλεγχο υλικών/ποιότητας σκυροδέματος)

1ΠΕήΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών,(Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,

Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/07).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 τουΝ.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού, Ακτή Μιαούλη και Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2026822.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 18-04-2017.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού συνολικά δέκα (10) ατόμων-Υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Δ., Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες Δ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Ο.Γ.Α. (ΑΘΗΝΑ)

2ΤΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Ο.Γ.Α. (ΑΘΗΝΑ)

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Δ. Ο.Γ.Α. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Δ. Ο.Γ.Α. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΤΡΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. και Δ.Υ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών, των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, του Ε.Σ.Υ., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Εκπαιδευτικοί οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ., οι Υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Δ.Ε.Κ.Ο/Κρατικών Εταιριών και γενικά Υπαλλήλων που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο έντυπο) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στη διεύθυνση:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1519240-217.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2017 έως και 28-04-2017

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Πρόσληψη 11 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» της Γ. Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά έντεκα (11) ατόμων – Υπαλλήλων Μονίμων ή ΙΔΑΧ από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Δ., Α.Α., Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου – και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Οικονομικής Κατεύθυνσης)

1ΠΕ Στατιστικών

3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΤΕ Μηχανικών Η/Υ

1ΤΕ Προγραμματιστών Η/Υ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1) Οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. , με εξαίρεση οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι ΙΔΟΧ Υπάλληλοι Υπουργείων, Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς αυτοί που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.

2) Οι Υπάλληλοι ΙΔΑΧ

3) Οι Υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και που σε αυτές το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται μετάταξη Υπαλλήλου πριν την παρέλευση 5ετίας από το διορισμό του ή από προηγούμενη μετάταξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στη διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, με την ένδειξη στο φάκελο: «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για μετάταξη».

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7491675 (κ. Α. Δανέλη) και 210 7491678 (κ. Ειρ. Κοσμά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 18-04-2017.

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Πρόσληψη 199 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε διάφορους κλάδους, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά (199) Μονίμων Υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών εντός και εκτός Αττικής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μόνιμοι Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Δ.Υ.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.). (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Πρωτόκολλο, Ισόγειο Κτιρίου, Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα,

είτε : ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Β’, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-04-2017.

Ν.Π.Δ.Δ. «Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών»: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, με την 174/7/22-03-2017 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Μονίμου Υπαλλήλου, από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξειςή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (η Αίτηση υποψηφιότητας επισυνάπτεται στην παρούσα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1354/2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας», στην ταχ. διεύθυνση:

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Ακαδημίας 18, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3680720, 210 3680724 (Τμήμα Διοικητικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-03-2017 έως και 18-04-2017.

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, 235 ΘΕΣΕΙΣ


saddasdimosioArray ( [0] => 235-theseis [1] => dimosio [2] => diathesimes [3] => metataxeis )

Αφήστε μια απάντηση