Δημόσιο: Διαθέσιμες 30 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει τις 30 θέσεις υπαλλήλων, οι οποίες είναι διαθέσιμες και προσφέρονται για μετατάξεις και αποσπάσεις.

Συνοπτικά:

  1. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., σύμφωνα με το από 08-06-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του ανωτέρω Οργανισμού που απεστάλη με το Α.Π. 19148/09-06-2017 του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση τριών (3) ατόμων στις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, ως εξής:

1Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Γραφείο του Διευθυντή του Οργανισμού (χωρίς αποζημίωση) – Ref.SNE-FRA-DIR-2-2017, Βιέννη

1Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας για έρευνα και ανάλυση στο Τμήμα Ισότητας και Δικαιωμάτων των Πολιτών – Ref.SNE-FRA-ECR-2017, Βιέννη

1Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας για έρευνα και ανάλυση στο Τμήμα Ελευθεριών και Δικαιοσύνης – Ref.SNE-FRA-FJ-2017, Βιέννη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: H πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο: http://fra.europa.eu/en/vacancy/2017/call-expressions-interest-seconded-national-experts , όπου μπορούν να αναζητηθούν αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-06-2017

(ώρα 13.00, τοπική ώρα Βιέννης)

2. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Πρόσληψη 8 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του σε διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη (με μεταφορά οργανικής θέσης), συνολικά οκτώ (8) ατόμων μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, Κ.Υ. Ν.Σ.Κ. ΑΘΗΝΑ

4ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν και καθήκοντα ταξινόμου, Κ.Υ. Ν.Σ.Κ. ΑΘΗΝΑ

1ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικών- Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Αλεξανδρούπολης.

Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ και με μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.

Η προκήρυξη αφορά Μονίμους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του άρθρου 29 του ν. 4223/2013.

Αποκλείονται από την υποβολή αιτήσεως κατηγορίες Υπαλλήλων (του Υπουργείου Εξωτερικών, των Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ) για τους οποίους ειδικές διατάξεις περί μετατάξεως προβλέπουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς.

Ειδικότερα, για την πλήρωση της θέσης στο Δικαστικό γραφείο Αλεξανδρούπολης, πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης μετάταξης, συνιστάται όπως οι υποψήφιοι επισκεφθούν το ως άνω Δικαστικό Γραφείο, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά από τους υπηρετούντες σε αυτό Λειτουργούς του ΝΣΚ, σχετικά με το περιεχόμενο των καθηκόντων, τα οποία αφορούν την πλήρη γραμματειακή κάλυψη του Γραφείου.

Οι αιτήσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Για την επιβεβαίωση της κοινοποίησης θα πρέπει να προσκομίζεται το σχετικό αποδεικτικό, ειδάλλως δεν εισάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη-πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε

α)αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, Ακαδημίας 68, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα, είτε

β)ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. 84792/9-6-2017 ανακοίνωση – πρόσκληση του ΝΣΚ», στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2121783, 213 2121811 και 210 3800938

(Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-06-2017 έως και 10-07-2017,

(07.30 π.μ. – 15.30μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΞΕΟΡΡΕ-ΑΡΑ/document

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΒΧΟΡΡΕ-Χ6Ο/document

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 19 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 3581/17-05-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf ), συνολικά , για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.A.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνίας (COMM.C.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.F.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού(COMP.H.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.H.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.TF.Cotonou) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.B.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.F.3)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ”Eurostat’’ (ESTAT.B.1)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ”Eurostat’’(ESTAT.DDG.TFBD)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.C.1)

(cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

(REGIO.D.1(1)-EUSALP) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

(REGIO.D.1(2)-EUSDR) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Γραμματεία (SG.B.4)

1 θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.N.EEI)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.4).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: [email protected] (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-07-2017.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, 30 ΘΕΣΕΙΣ


saddasdimosioArray ( [0] => 30-theseis [1] => apospaseis [2] => dimosio [3] => diathesimes [4] => metataxeis )

Αφήστε μια απάντηση