Δημόσιο: Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις και αποσπάσεις

Η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει όλες τις θέσεις που είναι διαθέσιμες για μετατάξεις και αποσπάσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ: Πρόσληψη 16 ατόμων

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την πλήρωση στελεχών στις Μονάδες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με αποσπάσεις ή μετακινήσεις προσωπικού, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, Υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα και των Φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

16ΠΕ/ΤΕ ειδικότητας Οικονομολόγων, Λογιστών, Πληροφορικής, Νομικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Άλλων Ειδικοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) με την επισήμανση «Για τη Στελέχωση της Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ», με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε:

α) αυτοπροσώπως, σε έντυπη μορφή (εργάσιμες ημέρες και ώρες) στην ταχ. διεύθυνση:
Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, 4ος όροφος, Γραφείο Δ21, Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,
είτε:

β) με ταχυμεταφορά (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής), στην ταχ. διεύθυνση:
Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, είτε:

γ)με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected], [email protected] , [email protected]

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5271100, 210 5271102 και 210 5271300
(09.00π.μ. -14.00μ.μ.).

Η παρούσα πρόσκληση & τα σχετικά συνημμένα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.keko.gr & www.eye.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-03-2017.

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την στελέχωσή της και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έργου της, ανακοινώνει την πρόσληψη με αποσπάσεις προσωπικού, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4314/2014, Υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα και των Φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή /και Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή /και Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΠΕ Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΠΕ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΠΕ Πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΤΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΤΕ όλων των λοιπών ειδικοτήτων. Εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων είναι επιθυμητή.

1ΔΕ όλων των ειδικοτήτων.

Εφόσον δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κάποιας ή κάποιων εκ των κατηγοριών τότε είναι δυνατή εσωτερική ανακατανομή του αριθμού των θέσεων μεταξύ των λοιπών κατηγοριών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε ιδιοχείρως (αυτοπροσώπως), είτε με ταχυμεταφορά με ευθύνη ενδιαφερόμενου, και πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του αιτούντος καθώς και την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου» είτε με ΕΛ.ΤΑ., είτε με Εταιρίες Ταχυμεταφορών, είτε με Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους, στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τ.Κ. 221 31, Τρίπολη Αρκαδίας, Πελοπόννησος.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2713 601354, 2713 601379, 2713 601348 και 2713 601300 (Γραμματεία, 09.30π.μ. – 14.30μ.μ.), (στον Προϊστάμενο της Μονάδας Γ’ κ. Γ. Μπούσγα, στο αρμόδιο στέλεχος της Μονάδας Γ’ κ. Μ. Φιλοπούλου & στον Προϊστάμενο Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφ. Πελοποννήσου κ. Αντ. Ψαράκη).

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου http://www.eydpelop.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-03-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

«Ε.Υ.Θ.Υ/Ε.Α.Σ.-Ε.Σ.Π.Α.»: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού-ΕΣΠΑ, της Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση της Μονάδας Α’, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές και για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, Υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα και των Φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΠΕ ειδικότερα Πτυχιούχων Νομικής με 2ετή εμπειρία σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) εθνικού και ενωσιακού δικαίου, καθώς και σε θέματα διοικητικού δικαίου. Θα συνεκτιμηθεί καλή γνώση και εμπειρία σε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων και σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, την Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και μία Υπεύθυνη Δήλωση και να τα αποστείλουν, είτε με ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected],
είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Νίκης 10 (7ος όροφος)
Τ.Κ. 105 63, Αθήνα,
(Με την ένδειξη: Για Πρόσκληση Στελέχωσης Μονάδας Α΄)

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3742043 και 210 3742041 (αρμόδιοι κ.κ. Μ. Ανεστοπούλου και Σ. Μιχαηλίδου) (εργάσιμες ημέρες και ώρες), (10:00 π.μ. – 15:00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-02-2017.

Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόσληψη 5 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των άμεσων και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,
ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Υπαλλήλων, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Μόνιμοι και οι ΙΔΑΧ Υπάλληλοι των Υπηρεσιών Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ α΄ βαθμού και Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.
Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου εάν:

α) πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στην οικεία ειδικότητα,

β) δεν έχει παρέλθει διετία από το διορισμό του,

γ) υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στο φορέα όπου διορίσθηκε,

δ) δεν έχει παρέλθει τριετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης

ε) έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

Η διενεργούμενη απόσπαση, λήγει αυτοδικαίως 1 έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ, στις 15-4-2018 (άρθρο 18 του Ν. 4440/16). Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν εξαντληθεί το χρονικό όριο της απόσπασης. Ο Υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση.

Η απόσπαση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των χρονικών ορίων του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ: 213 2012920 και 213 2012939.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2017 έως και 17-02-2017.

ΥΠΕΚΑΠ: Πρόσληψη 39 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετακίνηση, μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση Μονίμων και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ΠΕ Θετικών Επιστημών με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ΠΕ Στατιστικής με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών ή Νομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών ή Νομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2ΠΕ Πληροφορικής, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1ΠΕ Στατιστικής, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1ΠΕ Πληροφορικής, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

6ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

6ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με σχέση εργασίας Μόνιμου Προσωπικού, τίτλο σπουδών τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι-ες και οι ΙΔΑΧ Υπάλληλοι των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφόσον έχουν 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους Πτυχίου ή Διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής, 2ετή για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους Απόφοιτους της Ε.Σ.Δ.Δ. και μονοετή για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Η διάρκεια των αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη συνολικά με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης ή απόσπασης , η οποία κοινοποιείται από το υποψήφιο-α και στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα προέλευσής του και στο αρμόδιο περί αποσπάσεων Τμήμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠΕΚΑΠ και ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ. 213 1516218.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ


saddasdimosioArray ( [0] => apospaseis [1] => diathesimes [2] => theseis [3] => metataxeis )

Αφήστε μια απάντηση