Αποσπάσεις 135 ατόμων σε υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για 1 έτος, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

25ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων
10ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων
5ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο κεφαλαίου
15ΠΕ Τελωνειακοί
2ΠΕ Πληροφορικής
10ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων
5ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο επιχειρήσεων
5ΤΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο κεφαλαίου
5ΤΕ Τελωνειακοί
3ΤΕ Πληροφορικής
Για τις υπόλοιπες 50 θέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι παρακάτω:
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΤΕ Δημοσιονομικών
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ένστολοι.

Ειδικά για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας και προς ολοκλήρωση των εκκρεμών ελέγχων , αποσπώνται και τοποθετούνται σε αυτή κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Το Μόνιμο Προσωπικό και το Προσωπικό ΙΔΑΧ, που υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ.) και του ευρύτερου Δ.Τ., συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων, καθώς και του Ε.Ε.Π., που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.
Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου όταν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη ή οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παραπτώματα οριστικής παύσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για όλες τις θέσεις, εκτός των Ενστόλων, τα απαιτούμενα και τα πρόσθετα (Π.Δ.50/2001, ΦΕΚ/39/Α’), και στο άρθρο 89 (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ 181/Α’).
Για τους ΠΕ, ΤΕ Εφοριακούς, Τελωνειακούς και Δημοσιονομικούς απαιτείται η καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας.

Για όλους τους κλάδους ΠΕ & ΤΕ, ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

-Επεξεργασίας Κειμένων
-Υπολογιστικών Φύλλων
-Υπηρεσιών Διαδικτύου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης (υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.)».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-03-2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


saddasproslipseisArray ( [0] => apospaseis [1] => ipourgeio-oikonomikon )