Αποσπάσεις 50 υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση διάρκειας αορίστου χρόνου με ωράριο 09.00π.μ.-17.00μ.μ., Προσωπικού Μονίμων ή ΙΔΑΧ Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα κατά το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’), ως εξής:

Α) Για την Κεντρική Υπηρεσία (50 άτομα), Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
1 ΕΕΠ Νομικών
22 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2 ΠΕ Πληροφορικής
19 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1 ΤΕ Πληροφορικής
1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2 ΔΕ Οδηγών
2 ΥΕ Επιμελητών

Β) Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, έδρα του κάθε Δήμου εντός των κτιρίων Δήμων, Περιφερειών ή άλλων Δ.Υ. ή μισθωμένων από το Δημόσιο κτίρια.

Στην κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία θα αποσπαστούν 2 Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι ΙΔΑΧ
Προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά στους κατωτέρω κλάδους, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 4 & 13 του π.δ. 50/2001 (Α ́/39), για τους ακόλουθους κλάδους και ειδικότητες που θα καταλάβουν στην ΕΓΔΙΧ

• ΠΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Οικονομικού, Μηχανικών και Πληροφορικής.
• Για την ΤΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Λογιστικού και Πληροφορικής
• Για την ΔΕ Κατηγορία: Διοικητικών Γραμματέων.

Οι Υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από την Κεντρική Υπηρεσία και στην οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εκπαιδευτική εργασία στο πιλοτικό Γραφείο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (επισυναπτόμενο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη-πρόσκληση, δικαιολογητικά εγγράφως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ταχ. διεύθυνση:
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική,
είτε ταχυδρομικώς στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση.

Για τους Μόνιμους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δύναται να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την ΕΓΔΙΧ, κατ’ εφαρμογή της αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11-07-2007).

Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού, η παρούσα προκήρυξη – πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15-30 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2125647, 213 2125651 & 213 2125661, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, 50 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


saddasproslipseisArray ( [0] => 50-ypallili [1] => apospaseis [2] => eidiki-grammateia-diaxeirisi-idiotikou-xreous )