Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση πέντε (5) μονίμων ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εκ των οποίων:

1. Τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.
2. Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα, όπως αυτά
καθορίζονται στα άρθρα του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => apospaseis [1] => geniki-epitheoritria-dimosias-dioikisis )