Δημόσιο: Διαθέσιμες 121 θέσεις για αποσπάσεις υπαλλήλων

Τις 121 θέσεις που είναι διαθέσιμες για αποσπάσεις προσωπικού παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά

1)Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 31 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 1182/20-02-2018 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 26η Μαρτίου 2018:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.4)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Ενέργειας (ENER.D.1)
1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’(ESTAT.F.4)
1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’ (ESTAT.G.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.B.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.4.A.)
(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.4.B.)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.C.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.F.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3).
Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2018:
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.2)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.B.1)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.B.1)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.4)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.3)
(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’(ESTAT.B.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.B.1)
1 θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.5)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετάφρασης (DGT.HR.C.1)
1 θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.H.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2.A)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2.B)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.A.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.2)
1 θέση στη Γ. Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.3).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: [email protected] (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου
να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Μαρτίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-03-2018 και
για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Απριλίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-04-2018

2) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων: Πρόσληψη 40 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ανακοινώνει με την αρ. πρωτ. ΠΡΠ2882270218/27-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την πρόσληψη
με απόσπαση προσωπικού, 4ετούς διάρκειας, από φορείς Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συνολικά σαράντα (40) ατόμων – Τακτικών Υπαλλήλων Μονίμων ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ως εξής:

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

20 ΠΕ ή /και ΤΕ Διοικητικού ή / και Διοικητικού-Οικονομικού ή / και Διοικητικού-Λογιστικού ή /και ΤΕ Οικονομικού ή / και Οικονομικού-Λογιστικού, όλων των ειδικοτήτων, ή / και ΠΕ Νομικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Πληροφορικής, όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής:

α)Να είναι Τακτικοί Υπάλληλοι (Μόνιμοι ή ΙΔΑΧ), που υπηρετούν σε Υπηρεσίες και Φορείς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

β)Να διαθέτουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής

γ)Να έχουν συμπληρώσει συνολικά 5 έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

δ)Να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών Γραφείου & Διαδικτύου

ε)Να έχουν γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Η απασχόληση στην Αρχή, λόγω της ιδιαιτερότητάς του αντικειμένου της, είναι απαιτητική. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε επαγγελματική κατάρτιση και πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή/και να εργάζονται υπερωριακά, κατάτις κείμενες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ισόγειο, Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Αττική,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Προς:

Την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υποδιεύθυνση Συμμόρφωσης
Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων
Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου
Τ.Κ. 104 38, Αθήνα,

είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
με την αποστολή των αναφερόμενων σύμφωνα με την πρόσκληση 1,2 και 3 δικαιολογητικών ως συνημμένων διαφορετικών αρχείων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθμό 1/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Ε.Π.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1075222 (κ. Ιωάννης Μαργαρίτης) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-03-2018

3) Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Αποσπάσεις 50 υπαλλήλων 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση διάρκειας αορίστου χρόνου με ωράριο 09.00π.μ.-17.00μ.μ., Προσωπικού Μονίμων ή ΙΔΑΧ Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα κατά το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’), ως εξής:

Α) Για την Κεντρική Υπηρεσία (50 άτομα), Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
1 ΕΕΠ Νομικών
22 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2 ΠΕ Πληροφορικής
19 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1 ΤΕ Πληροφορικής
1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2 ΔΕ Οδηγών
2 ΥΕ Επιμελητών

Β) Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, έδρα του κάθε Δήμου εντός των κτιρίων Δήμων, Περιφερειών ή άλλων Δ.Υ. ή μισθωμένων από το Δημόσιο κτίρια.

Στην κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία θα αποσπαστούν 2 Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι ΙΔΑΧ
Προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά στους κατωτέρω κλάδους, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 4 & 13 του π.δ. 50/2001 (Α ́/39), για τους ακόλουθους κλάδους και ειδικότητες που θα καταλάβουν στην ΕΓΔΙΧ

• ΠΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Οικονομικού, Μηχανικών και Πληροφορικής.
• Για την ΤΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Λογιστικού και Πληροφορικής
• Για την ΔΕ Κατηγορία: Διοικητικών Γραμματέων.

Οι Υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από την Κεντρική Υπηρεσία και στην οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εκπαιδευτική εργασία στο πιλοτικό Γραφείο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (επισυναπτόμενο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη-πρόσκληση, δικαιολογητικά εγγράφως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ταχ. διεύθυνση:
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική,
είτε ταχυδρομικώς στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση.

Για τους Μόνιμους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δύναται να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την ΕΓΔΙΧ, κατ’ εφαρμογή της αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11-07-2007).

Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού, η παρούσα προκήρυξη – πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15-30 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2125647, 213 2125651 & 213 2125661, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΘΕΣΕΙΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => apospaseis [1] => dimosio [2] => theseis [3] => ipalliloi )