Δημόσιο: Διαθέσιμες 342 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει όλες τις θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες είναι διαθέσιμες και προσφέρονται για μετατάξεις και αποσπάσεις.

Συνοπτικά:

  1. Προκήρυξη 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αποσπάσεις)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 4324/15.06.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2017.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2.  Αποσπάσεις 10 υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του ΝΔ 216/1974 και του άρθρου 19, του Ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, του Ν. 4456/2017 και το άρθρο 100, του Ν 4472/2017, δέκα (10) συνολικά υπαλλήλους.

Αιτήσεις από την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και μέχρι ώρα 24.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3. Αποσπάσεις 38 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ψ.Π.) προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της, απαιτείται οι μονάδες που λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρα 162-164 του ν. 4389/2016) να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται τριάντα 38 θέσεις προσωπικού.

Αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4. Απόσπαση 6 υπαλλήλων στο υπ. Εργασίας

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνική Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας απευθύνει πρόσκληση προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της με απόσπαση.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 17-07-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5. Μετάταξη 78 υπαλλήλων στο ΣΔΟΕ

Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ανακοινώνει ότι πρόκειται να ενισχύσει τις υπηρεσίες της με μετάταξη 78 υπαλλήλων.

Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γίνεται από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 έως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

6. Μετάταξη 27 υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ν.Π.Δ.Δ.,προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με την μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από Υπουργεία, Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών, ήτοι από 30/6/2017 έως και 30/7/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

7. Μετάταξη 5 υπαλλήλων στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού, μόνιμου & ΙΔΑΧ, με μετάταξη από ΟΤΑ α΄ βαθμού και β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10- 2011) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος. Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7 ΤΚ 50132 Κοζάνη.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η ΚΔΒΚ με την ανωτέρω διαδικασία είναι:

1 ΤΕ Λογιστών με ειδικότητα την διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν άδεια λογιστή Α ΄τάξης καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης, στην οποία επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται με τα Π.Δ . 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 ( ΦΕΚ 315/Α΄/31-12-2003 ), Π.Δ. 44/2005( ΦΕΚ 63/Α΄/09-03- 2005) και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄/09-06-2006).

1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων με ειδικότητα στη διοίκηση ή στην πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στη συντήρηση ή στα παιδαγωγικά, ή στην ψηφιοποίηση

1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας με ειδικότητα στη διοίκηση ή στην πληροφορική ή στην παλαιογραφία ή στη συντήρηση ή στα παιδαγωγικά, ή στην ψηφιοποίηση

1 ΤΕ Γραφικών Τεχνών με ειδικότητα τη συντήρηση χάρτου

1 ΤΕ Πληροφορικής με ειδικότητα στην ψηφιοποίηση ή στα δίκτυα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Οι υπάλληλοι αυτοί προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία των μετατάξεων αυτών δεν θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη( π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7 ΤΚ 50132 Κοζάνη) έως και την 14η Ιουλίου 2017 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

4. Επικυρωμένα Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται.

5. Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. -2- Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην Ταχυδρομική Διεύθυνση Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7 Τ.Κ 50132 Κοζάνη, της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας με την ένδειξη στον φάκελο <<ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 513/13-06-2017

Το εκπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛΤΑ η οποία αποδεικνύεται από την σφραγίδα επί του φακέλου, ο οποίος και θα φυλάσσεται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www.gspa.gr Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2461350435.

8. Μετάταξη 36 υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του µονάδων µε µετάταξη 36 µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουΥπουργείων ή άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωµένων διοικήσεων, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου.

Κατάθεση αιτήσεων από της ∆ευτέρα 10/07/2017 µέχρι την Παρασκευή 11/08/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

9. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 19 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 3581/17-05-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf ), συνολικά , για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.A.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνίας (COMM.C.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.F.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού(COMP.H.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.H.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.TF.Cotonou) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.B.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.F.3)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ”Eurostat’’ (ESTAT.B.1)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ”Eurostat’’(ESTAT.DDG.TFBD)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.C.1)

(cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

(REGIO.D.1(1)-EUSALP) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

(REGIO.D.1(2)-EUSDR) (cost free/χωρίς αποζημίωση από την Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Γραμματεία (SG.B.4)

1 θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.N.EEI)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.4).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: [email protected] (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-07-2017.

10. Μετατάξεις 4 υπαλλήλων στην Ακαδημία Αθηνών

 Η Ακαδημία Αθηνών (ΝΠΔΔ), προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος σε βοηθητικό προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που υπηρετούν σε Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και σε κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ή σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά από 10/07/2017 έως 21/07/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11. Αποσπάσεις 2 υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων.

Οι προς πλήρωση θέσεις αφορούν κατά κλάδο και ειδικότητα:

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12. Μετατάξεις 85 υπαλλήλων στο ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται, να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με την μετάταξη 85 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 14-7-2017 έως και 4-8-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, 257 ΘΕΣΕΙΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => 257-theseis [1] => apospaseis [2] => diathesimes [3] => metataxeis )

Αφήστε μια απάντηση