Δημόσιο: Διαθέσιμες 36 θέσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις

Τις 36 διαθέσιμες θέσεις για αποσπάσεις στο δημόσιο και σε υπηρεσίες της ΕΕ, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά

 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΠΘ): Πρόσληψη 10 ατόμων (Μετακίνηση ή Απόσπαση)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και το Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει, με απόσπαση ή μετακίνηση για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι συνολικά 8 Π.Ε. και 2 Τ.Ε. και κατανέμονται ως ακολούθως :

  • Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
  • Μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγων – Οικονομικών Επιστημών. Εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων ή Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
  • Μία (1) θέση Π.Ε. Πληροφοριακών Συστημάτων – Πληροφορικής. Εμπειρία σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.
  • Μία (1) θέση Π.Ε. Νομικών. Εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίων έργων ή και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.
  • Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και Ιδιωτικών Επενδύσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
  • Μία (1) θέση Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού. Εμπειρία σε θέματα Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου ή και Δημόσιας Διοίκησης – Οικονομικής διαχείρισης, ή και Δημοσίων έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.

  Εφόσον δεν καλυφθούν οι παραπάνω προβλεπόμενες θέσεις, εκτός των θέσεων Π.Ε. Μηχανικών, είναι δυνατή εσωτερική ανακατανομή των θέσεων Π.Ε. που προσκαλούνται.

  • Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Πληροφορικής. Εμπειρία σε θέματα Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής διαχείρισης ή Πληροφοριακών Συστημάτων είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.
  • Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Μηχανικών ή Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.

  Η Αίτηση με τα συνημμένα της κατατίθενται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις [email protected]  και [email protected]  ή έντυπα (ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά με ευθύνη ενδιαφερομένου για ορθή και έγκαιρη παραλαβή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την καταληκτική ημερομηνία της παρούσης) στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας: Παπαναστασίου & Βέλη, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Διοικητήριο, 41222 Λάρισα, µε την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας», έως την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 10η/11/2017.

  Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον Προϊστάμενο Μονάδας Γ΄: Οργάνωσης – Υποστήριξης, κ. Βασίλειο Γαλάνη στο τηλέφωνο 241.3.505103 / 100, κατά τις ώρες 9:30-15:00.

  Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγματα, οι σχετικές Κ.Υ.Α. και Υ.Α. και λοιπές σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessalia-espa.gr  , ενώ η πρόσκληση (με τα συνημμένα της) κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr).

 1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 6408/25-09-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής  (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά 12 ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Aνταγωνισμού (COMP.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.E.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.A.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.B.4)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Εurostat’’ (ESTAT.E.2)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Εurostat’’ (ESTAT.TF.BD)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.2)

1 θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.B.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.C.2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: [email protected]  (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions   (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 20-11-2017.

3) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1, του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100, παρ.2 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), των άρθρων 71,73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’) , άρθρο 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) & άρθρο 35, παρ. 5 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), καθώς και του άρθρου 2, παρ. 2 (Ν.3528/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 246 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι Υπάλληλοι, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Μονίμων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γεωλόγων

2ΠΕ Δασολόγων

1ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Δημόσια Διοίκηση)

2ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Νομικής Επιστήμης)

1ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

1ΠΕ Χημικών Μηχανικών

1ΤΕ Γραφιστικής

1ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

1ΤΕ Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν:

α)τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει).

β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει), εφόσον ενδιαφέρονται για θέσεις των κατηγοριών-κλάδων ΠΕ ή ΤΕ, αποδεικτικό της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους της ΓΓΠΠ από την υπηρεσία των υποψηφίων, στην περίπτωση που το εν λόγω αποδεικτικό αποτελεί στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ίδιους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.

Β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) και το υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5897/22993/8-9-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΔΑΔ/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης).

Επισημαίνεται, ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και ειδικά οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(λόγω του άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθ. 246 του Ν. 3852/2010).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης (κατά το συνημμένο υπόδειγμα σχετικού εντύπου) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1510979, 213 1510130 και 213 1510168 και στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-11-2017.

4) Αρχή Προσφυγών/Υ.Μ.Π.: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αιτήσεως του Υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, Ν. Κόσμος, Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 & 18 (Π.Δ. 50/2001), όπως ισχύει.

Θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως το επίπεδο σπουδών, η εργασιακή εμπειρία και η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες του ευρύτερου Δ.Τ. (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/Α’) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.

Επισημαίνεται ότι:

Απαγορεύεται η απόσπαση Υπαλλήλου πριν παρέλθει 2ετία από τον διορισμό του.

Απαγορεύεται η απόσπαση Υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος Οργανικής Μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση με υποχρεωτική κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι ή και στο εποπτεύον Υπουργείο για Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Αίτηση για την Πρόσκληση 16554/13-10-2017

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αρχή Προσφυγών

Φιλοξένου 2-4 και Σπινθάρου Τ.Κ. 116 36, Νέος Κόσμος, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9271214 και 210 9271225, (κ.κ. Ευφροσύνη Ζέρβα και Μαρία Τσαμπουράκη, αντίστοιχα),

(εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.30π.μ.-14.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-10-2017 έως και 17-11-2017.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ


saddasdimosioArray ( [0] => apospaseis [1] => dimosio [2] => diathesimes [3] => theseis [4] => metataxeis )

Αφήστε μια απάντηση