Δημόσιο: Διαθέσιμες 46 θέσεις για αποσπάσεις προσωπικού

Ανοιχτές είναι 46 θέσεις σε δύο δημόσιους οργανισμούς για αποσπάσεις προσωπικού.

Συνοπτικά:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων: Πρόσληψη 40 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ανακοινώνει με την αρ. πρωτ. ΠΡΠ2882270218/27-02-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την πρόσληψη

με απόσπαση προσωπικού, 4ετούς διάρκειας, από φορείς Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συνολικά σαράντα (40) ατόμων – Τακτικών Υπαλλήλων Μονίμων ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ως εξής:

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

20 ΠΕ ή /και ΤΕ Διοικητικού ή / και Διοικητικού-Οικονομικού ή / και Διοικητικού-Λογιστικού ή /και ΤΕ Οικονομικού ή / και Οικονομικού-Λογιστικού, όλων των ειδικοτήτων, ή / και ΠΕ Νομικών όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

10 ΠΕ ή / και ΤΕ Πληροφορικής, όλων των ειδικοτήτων, με εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής:

α)Να είναι Τακτικοί Υπάλληλοι (Μόνιμοι ή ΙΔΑΧ), που υπηρετούν σε Υπηρεσίες και Φορείς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

β)Να διαθέτουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής

γ)Να έχουν συμπληρώσει συνολικά 5 έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

δ)Να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών Γραφείου & Διαδικτύου

ε)Να έχουν γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Η απασχόληση στην Αρχή, λόγω της ιδιαιτερότητάς του αντικειμένου της, είναι απαιτητική. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε επαγγελματική κατάρτιση και πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή/και να εργάζονται υπερωριακά, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ισόγειο, Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Αττική,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Προς:

Την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης

Υποδιεύθυνση Συμμόρφωσης

Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων

Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου

Τ.Κ. 104 38, Αθήνα,

είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

με την αποστολή των αναφερόμενων σύμφωνα με την πρόσκληση 1,2 και 3 δικαιολογητικών ως συνημμένων διαφορετικών αρχείων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθμό 1/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Ε.Π.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1075222 (κ. Ιωάννης Μαργαρίτης) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-04-2018

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τρία σχολικά έτη (από 01-09-2018 έως και 31-08-2021), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά ή τελούν σε διάθεση, οι οποίες στη συνέχεια θα τις διαβιβάσουν αμελλητί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Αρ. Προκήρυξης: 3153 (ΑΔΑ: 667Ν4653ΠΣ-ΑΜ8)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά ή τελούν σε διάθεση, οι οποίες στη συνέχεια θα τις διαβιβάσουν αμελλητί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02-04-2018 έως και 30-04-2018

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => apospaseis [1] => dimosio [2] => diathesimes )