Δημόσιο: Διαθέσιμες 65 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις (λίστα)

Η aftodioikisi.gr παρουσιάζει τις 65 θέσεις στο δημόσιο τομέα αλλά και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διαθέσιμες για μετατάξεις και αποσπάσεις.

Συνοπτικά:

1) Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.Φ.6602/ΑΣ 899/04-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο γνωστοποιείται προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Υπεύθυνου Διοίκησης στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Χάρτη για Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες στη Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία: Ref. Νο S6/2017 Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν χορηγεί μισθό και δεν καταβάλλει επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της υπηρεσίας τους. Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments.

Γνωστοποιείται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2017.

2) Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού επιθυμεί να καλύψει συνολικά οκτώ (8) θέσεις μόνιμου προσωπικού με τη διαδικασία της μετάταξης, εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας ή/και σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 & 76 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν.4440/2016. Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη είναι οι κάτωθι:

• Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου/ειδικότητας: ΤΕ Νοσηλευτών (με μεταφορά θέσης).

• Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου/ειδικότητας: ΔΕ Δενδροκηπουρών (σε κενή οργανική θέση).

• Έξι (6) θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου/ειδικότητας: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (με μεταφορά της θέσης).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα και για δέκα (10) ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

3) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 6408/25.09.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι οκτώ (28) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1 , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

4) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώσει την στελέχωσή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση συνολικά δεκατριών (13) ατόμων – Υπαλλήλων από Φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εξής:

6ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών, με συναφές πτυχίο ή / και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο Θετικών Επιστημών με εμπειρία στο σχεδιασμό, κοστολόγηση και διαχείριση των έργων Τ.Π.Ε.

2ΠΕ Νομικών, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών, δημοσίων συμβάσεων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων

3ΠΕ Οικονομολόγων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών οποιασδήποτε ειδικότητας ή Θετικών Επιστημών με εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, πληρωμών, ΠΔΕ, Δημοσίου Λογιστικού

1ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων

1ΔΕ με γνώσεις σε θέματα διοικητικών διαδικασιών, χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κείμενου, λογιστικά φύλλα, προγράμματα παρουσιάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ΚΥΑ 67107/ΕΥΘΥ-650/24-6-2016, ΦΕΚ 1988/Β’/1-7-2016).

Επίσης, θα προτιμηθούν και υποψήφιοι-ες που διαθέτουν επιπλέον γνώσεις και εμπειρία των διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων έργων και κρατικών ενισχύσεων σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα βιογραφικά τους σημειώματα, είτε έντυπα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00π.μ. – 15.00μ.μ.), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ε.Δ.Ο.Τ.Π.Ε., Γραφείο Πρωτοκόλλου, 6ος όροφος, Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα,

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

[email protected] και [email protected]

Τα υπόλοιπα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά θα ζητηθούν σε δεύτερη φάση.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1500571 (κ. Αθ. Κοσμόπουλος), 213 1500582 (κ. Χρ. Βαργιανίτη) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: http://www.digitalplan.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ (έως τη συμπλήρωση των κενών θέσεων για κάθε κατηγορία προσωπικού).

5) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1, του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100, παρ.2 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), των άρθρων 71,73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’) , άρθρο 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) & άρθρο 35, παρ. 5 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), καθώς και του άρθρου 2, παρ. 2 (Ν.3528/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 246 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι Υπάλληλοι, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Μονίμων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γεωλόγων

2ΠΕ Δασολόγων

1ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Δημόσια Διοίκηση)

2ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Νομικής Επιστήμης)

1ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

1ΠΕ Χημικών Μηχανικών

1ΤΕ Γραφιστικής

1ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

1ΤΕ Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν:

α)τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει).

β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει), εφόσον ενδιαφέρονται για θέσεις των κατηγοριών-κλάδων ΠΕ ή ΤΕ, αποδεικτικό της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους της ΓΓΠΠ από την υπηρεσία των υποψηφίων, στην περίπτωση που το εν λόγω αποδεικτικό αποτελεί στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ίδιους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.

Β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) και το υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5897/22993/8-9-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΔΑΔ/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης).

Επισημαίνεται, ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και ειδικά οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(λόγω του άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθ. 246 του Ν. 3852/2010).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης (κατά το συνημμένο υπόδειγμα σχετικού εντύπου) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1510979, 213 1510130 και 213 1510168 και στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-11-2017.

6) Ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός “Θ. Ζωγιόπουλος” στη Βέροια, ζητά την κάλυψη των δύο κενών οργανικών του θέσεων, κατόπιν μετάταξης ενδιαφερόμενων βρεφονηπιοκόμων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, 65 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => 65-theseis [1] => apospaseis [2] => dimosio [3] => diathesimes [4] => metataxeis )

Αφήστε μια απάντηση